onsdag, oktober 19, 2016

Nordisk-katolska kyrkan

Nu lägger jag sista handen inför helgens utflykt. Jag ska resa till Norge och delta i Nordisk-katolska kyrkans höstkonferens. Temat är De helliges felleskap och skälet till att de kallat mig är sannolikt för att jag skrivit en bo i ämnet, boken De heligas gemenskap. Jag ser mycket fram emot detta framför allt därför att jag vill lära mig mer om Nordisk-katolska kyrkan.

Eftersom jag själv bekänner mig till den odelade kyrkan om än en något reformerad sådan blir det spännande att möta denna näst intill unika kyrka. Den som vill veta mer om denna kyrkobildning kan läsa genom att klicka här.

Kyrkan är att betrakta som en missionsprovins i Europa under Polish National Catholic Church, (PNCC). Det kan låta lite långsökt men om jag förstått saken rätt utvandrade katoliker från Polen till USA någon gång under högmedeltiden. De tog med sig sin tro men levde nu i USA.

År 1870 förklarades påven i Rom för kyrkans överhuvud, men inte alla var med på noterna. Påven förklarades till och med vara Kristi ställföreträdare med exklusiva anspråk. I Utrecht i Holland fanns en gammalkatolska kyrka som inte ställde upp på denna lärosats och strax anslöt sig ganska många gammalkatolska kyrkor till dem och de bildade Utrechtunionen där bland andra PNCC ingår.

Missionsprovinsen den Nordisk-katolska kyrkan etablerades 1999 av högkyrkliga präster i Norge. De hade gett upp tron på att det går att bedriva en god och riktig kristen kyrka genom folkkyrkan. I Sverige bildades som bekant Svenska kyrkans fria synod, men vad blev det av den? Och vad kommer det att bli av den?

När de norska prästerna sökte hjälp utifrån kom de i kontakt med denna PNCC-kyrkan och sedan år 2000 ingår den Nordisk katolska kyrkan som en del av PNCC. Till biskop vigdes Roald Flemstad som nu kallat mig till höstkonferensen. Redan från början hade norrmännen beslutat att de inte ville bilda en ny kyrka utan hellre ansluta sig till någon redan befintlig, någon erkänd av den Romersk-katolska kyrkan och av de ortodoxa. Och eftersom PNCC står i en gammelkatolsk tradition anslöt de norska prästerna sig dit. Nordisk-katolska kyrkan firar gudstjänst efter västlig liturgi som vi i Svenska kyrkan, men deras teologi knyter mer an till de ortodoxa kyrkorna. Därmed är Nordisk katolska kyrkan helt unik. Den kombinerar Romersk-katolsk liturgi, ortodox tro med luthersk fromhet och är därför i hög grad ekumenisk. Någon har hävdat att bara det är riktigt katolskt som tros av alla, på alla platser och i alla tider.

Den Nordisk-katolska kyrkans ämbeten och sakrament är erkända både av den Romersk-katolska kyrkan och av de ortodoxa kyrkorna. Teologiskt bekänner sig Nordisk-katolska kyrkan till den odelade kyrkan det vill säga sådan kyrkan var innan år 1054. I Norge ingår Nordisk-katolska kyrkan numera i Norges kristna råd.

När vi nu ska fira reformationen är det viktigt att förstå att reformationen syftade till just reformation. Inte till nytolkningar som man tycks tro i Kyrkans Hus i Uppsala. Är det inte Dag Sandahl som bruka säga att är vi sanna lutheraner är vi apostoliska och är vi apostoliska är vi också katolska! Det är mitt i prick!

Det finns för närvarande fem församlingar i Norge och två i Sverige, en i Stockholm, du kan läsa om den genom att klicka här och en i Karlskrona, som du hittar här.

Vad ska jag göra där? Jo, jag ska inleda och leda ett panelsamtal om nya församlingar. Församlingarna inom Nordisk-katolska är tror jag fortfarande rätt små till storleken. Det kan till och med vara så att flera av dem samlas i hemmen. Det ska bli riktigt spännande att få möta dem på höstkonferensen.

Jag har tidigare skrivit om Nordisk-katolska kyrkan. Vill du läsa dessa bloggar så skriv in kyrkans namn i sökmotorn!


Inga kommentarer: