onsdag, oktober 26, 2016

En civil kyrklig organisation

År 1789 ägde den franska revolutionen rum och från den stunden inleddes den moderna tiden. Det vi sällan tänker på är att det skedde på "den gamla tidens" bekostnad. Det var något man lämnade bakom sig. Det fanns sådant som stod i vägen och som man behövde göra sig av med för att få till stånd den nödvändiga förändringen.

När jag lyssnade till biskop Roald i NKK återupplevde jag dessa tankar på ett mycket närgånget sätt. Biskopen talade om Kyrkan och särskilt framtidens kyrka och satte in kyrkans utveckling i historien. I sitt föredrag ställde han frågan: "Vad har skett?" Utan en förståelse för vad som har skett kan vi inte rätt tolka vad som sker eller ana vad som kommer att ske. Logiskt.

Den gamla samhällsordningen med en absolut kungamakt och feodala institutioner hade blivit alltmer föråldrad och ineffektiv. Revolutionen pågick under tio år och innebar bland annat att staten tog hand om all kyrklig egendom och en civil kyrklig organisation började byggas upp. Banden med Rom bröts radikalt. Det fanns präster som inte ville underordna sig. Vad man tyckte om dem är inte svårt att gissa. Den första mänskliga rättighet som infördes var rätten att välja eller slippa religion. Religionen fick bli en privatsak. När jag själv reflekterar över detta kan jag tacka Gud för att vi har fått religionsfrihet också i Sverige om än först 1951, men i alla fall. Samtidigt inser jag att det naturligtvis finns en bortre gräns för religionsfriheten. Naturligtvis är det på samma sätt med demokratin och rösträtten, med föreningsfriheten eller demokratin.

Det finns nu ganska mycket som talar för att Europa börjar nå den bortre gränsen för de friheter som rått under den moderna tiden. När vi lämnar den moderna tiden eller den så kalla upplysningstiden för ett mer postmodernt samhälle hårdna kampen om hur de olika friheterna får användas. Inget konstigt med egentligen. Men hur då?

Biskop Roald problematiserade demokratin. Exakt hur hans ord föll kommer jag inte ihåg men i mina anteckningar påminde jag mig om hur demokratin i flera länder "utvecklats" till vad som kallas illiberal demokrati. Det betyder att maktmänniskor kommer till makten genom demokratiska val, men väl vid makten ser de mest om sitt eget hus, Det gäller att bevara makten. Maktinnehavets viktigaste blir just att bevara makten. Och så länge man gör det på ett smart sätt finns möjligheter att bli omvald. Detta var något man förstod redan i antikens tidevarv. Makthavarna förstod att ge "bröd och skådespel" åt folket så att de kunde tycka tillvaron vara lugn och trevlig.

Ett annat område biskopen menade vara i fara är äktenskap och familj. I vår postmoderna tid gäller det att göra sig av med de gamla värderingarna. De ska betraktas med misstro och motarbetas eftersom de håller oss kvar i den moderna tiden. Nu är det det privata som ska uppmuntras (till en viss gräns också det naturligtvis). Äktenskapet binder människor samman men djävulen vill splittra sådan föreningar för att lättare kunna manipulera. Alla som låter sig manipuleras premieras. Hellre det än att motarbetas. Vidare kommer de som antar den nya tiden att finna varandra och bilda nya maktcentra. De gamla behövs inte länge. De nya ska ta över. Är detta ett fenomen som vi känner igen? Jag tror det numera till och med på lokalplanet.

Demokrati, familjebindningar och den kristna tron måste bort eftersom de håller oss kvar i det förgångna. Nu är det inte helt enkelt, men också här finns råd. Genom att dekonstruera centrala begrepp, det vill säga göra sig löjlig över dem, motsäga dem och avskaffa dem kan man fylla de begrepp som överlever med nytt innehåll. Ett sådant exempel är begreppet "frälsning". Begreppet är judiskt och härstammar från uttåget ur Egypten då Israel kunde lämna mörkret och vandra mot ljuset för att använda en bild. För en kristen betyder det att lämna synden, ta emot förlåtelsen och erfara upprättelsen i sin relation till Gud. Men jag kan ange en mängd andra exempel inte minst från mitt eget sammanhang i Svenska kyrkan.

Jag tror att förföljelsen av äkta kristna och troende präster är en nödvändighet. Rätta präster representerar något annat än det vi ser idag. Därför utgör deras blotta existens en nagel i ögat på de nya makthavarna.

Det finns många exempel på samhällsomdaningar i vår tid och kyrkan ingår i denna omdaning vare sig den vill eller inte. Men många av våra goda kristna bröder och systrar blundar för eller försöker fly vad som sker nämligen att staten håller på att upprätta en civil kyrklig organisation. Sådant har skett förr.

tisdag, oktober 25, 2016

Några dagar med NKK

Det är alltid skönt att komma hem efter några dagars bortovaro. Helgen har jag tillbringat på Gran några mil norr om Oslo. Det var Nordisk-katolska kyrkan som höll höstkonferens. Temat var Kyrkan, kyrkan och församlingen. Biskop Roald talade initierat om Kyrkan, men det är tydligt att han inte har någon tro på folkkyrkan. Han berörde inte alls det som är vår prekära situation. Han verkar däremot vara mån om att vi får ordning på detta med Kyrkan, kyrkan och församlingen. Och det finns sannerligen ett stort behov av det också i eller främst i våra sammanhang. Biskopen nämnde om en nyutkommen bok med titeln The Church that has been. Kanske skulle jag försöka få tag på den.

1. Kyrkan är en, helig, katolsk och apostolisk. Det handlar om det som läres överallt i alla tider. För att det ska stå klart finns en regula fidei, en trosregel, Nya Testamentets vittnesbörd om Herren Jesus och en kanoniserad Skrift. 

2. Kyrkan är de döptas gemenskap och blir synlig som en kropp. Kyrkan är en kropp! De kristna är förenade genom dopet och i eukaristin synliggörs gemenskapen på ett särskilt sätt. Kyrkan är en och kan inte vara annat än en, men kristenheten är splittrad. Men eftersom det "bara" är kristenheten som är splittrad kan de åter förenas i Kristus, återställas.

3. Hela Kyrkan blir synlig i eukaristin. Nu behöver vi få tillbaka en rätt förståelse av nattvarden. I brödet och vinet får vi del av Kristi sakramentala närvaro. Kristi offer på Golgata blir närvarande. Med den förståelsen blir det öppna nattvardsbordet än viktigare.

Det är uppenbart att vi behöver återerövra vår katolska syn på Kyrkan, kyrkan och församlingen. Såg förresten att Sofia Lilly Jönsson i SPT efterlyste några artiklar i ämnet eftersom förvirringen nu tycks ha uppstått också bland de styrande i kyrkan, bland politiker och journalister. Kanske ska jag göra ett försök.

Den västerländska kyrkan har förlorat fästet i samhällets struktur. Den har marginaliserats i takt med den inre sekulariseringen och i takt med att den blivit en institution. Detta är ett hot inte bara för oss kristna utan för samhället i stort, men det får jag återkomma till.

Det var en stor glädje för mig att bättre få lära känna fader Franciskus Urban som leder församlingen i Karlskrona och ärkediakonen Albertus Magnus. Jag tycker absolut att ni ska besöka deras respektive hemsidor. F Franciskus Urban påpekade riktigt att vad jag skrev i min förra blogg kräver ett tillrättaläggande. Det är rätt att Nordisk-katolska kyrkan (NKK) var en PNNC:s missionsprovins i Norden, men sedan NKK fick en egen biskop Roald är den en självständig kyrka i Norden. NKK står numera i union med PNNC, den så kallade Scranton-unionen. Men som sagt det är viktigt att stryka under att kyrkan är autokefal, en kyrkan med egen biskop.

Nej, nu måste jag lägga sista handen vid kvällens Bibelförklaring där jag går igenom Rom 11:11-16 under rubriken Israels fall är tillfälligt och meningsfullt!

Till höger kan du klicka till NKK.

torsdag, oktober 20, 2016

Jag stannar kvar ... tills vidare.

Under de senaste dagarna har jag verkligen brottats med frågan om Svenska kyrkan och dess framtid. Eller rättare sagt om min plats i Svenska kyrkan i framtiden. Det är inga roliga tankar eftersom det står allt klarare att Svenska kyrkan generellt sett knappast önska några andliga förändringar. Det handlar nästan bara strukturförändringar, chefskap, miljö, medlemstapp och så vidare ...

Och när till exempel biskoparna uttalar sig är det nästan alltid något sekunda. Sällan eller aldrig visar de prov på krismedvetande trots att de väl inser att folkkyrkans tid är förbi och andra krafter tagit över. Anpassningslinjen kommer inte att förbättra situation utan snarare försämra. Nej, det ser inte bra ut all emedan ännu en generation, för nu är det inte längre bara ett hot mot en enda. Nu är det andra eller till och med tredje generationen som knappast hör evangelium i alla fall inte tar till sig evangelium.

I en artikel i Dagen som du kan läsa genom att klicka här har journalisten Göran Skytte förklarat varför han tills vidare vill stanna kvar i Svenska kyrkan. Själv har jag klarat mig nästan till pension genom att skilja mellan Svenska kyrkan och Kristi kyrka. Visserligen har jag tänkt att de överlappar varandra. Jag har försökt tjäna enligt Skriftens förmaningar så långt jag klarat, men inser också att det inte uppskattas av min överhet, Och nu när jag inte är anställd är förutsättningarna för att bidra i pastoratet närmast obefintliga. Jag sitter med på mässan i Mariakyrkan och har än så länge Bibelförklaringar. Jag har fått lov att göra färdigt Romarbrevet, men sedan ...

Nu står det klarare för mig att det inte räcker med att tillhöra den osynliga kyrkan eftersom kyrkan här på jorden inte är osynlig utan den är synlig, Men nu blir det svårt ...

I dag har jag laddat ner Växjö stifts framtidsbilder och det var ingen munter läsning. Dag Sandahl har kommenterat de fina orden och inte ens jag orkar ta mig igenom all den kritik han riktar mot framtidsbilderna. Jag blir bara trött och inser att jag återigen vill leta upp de gamla stigarna och gå dem.


  • Guds rena och klara Ord
  • En rätt och riktig sakramentsförvaltning
  • Ett apostoliskt biskopsämbete
  • En sann gemenskap
Och även om vi aldrig blir fullkomliga här i tiden, även om ogräset växer tillsammans med vetet och det finns både goda och dåliga fiskar i näten eller kanske just därför faller ansvaret så tungt på de ansvariga,

Att lyfta pension är definitivt ingen avslutning på en tjänst i Kristi kyrka.

Det ska bli skönt att tidigt, tidigt i morgon resa till Norge och få umgås i dagarna tre med bröder och systrar i Nordisk-katolska kyrkan. Säkert kan jag få ny inspiration där. Jag säger som Göran Skytte:

Jag stannar kvar ... tills vidare

onsdag, oktober 19, 2016

Nordisk-katolska kyrkan

Nu lägger jag sista handen inför helgens utflykt. Jag ska resa till Norge och delta i Nordisk-katolska kyrkans höstkonferens. Temat är De helliges felleskap och skälet till att de kallat mig är sannolikt för att jag skrivit en bo i ämnet, boken De heligas gemenskap. Jag ser mycket fram emot detta framför allt därför att jag vill lära mig mer om Nordisk-katolska kyrkan.

Eftersom jag själv bekänner mig till den odelade kyrkan om än en något reformerad sådan blir det spännande att möta denna näst intill unika kyrka. Den som vill veta mer om denna kyrkobildning kan läsa genom att klicka här.

Kyrkan är att betrakta som en missionsprovins i Europa under Polish National Catholic Church, (PNCC). Det kan låta lite långsökt men om jag förstått saken rätt utvandrade katoliker från Polen till USA någon gång under högmedeltiden. De tog med sig sin tro men levde nu i USA.

År 1870 förklarades påven i Rom för kyrkans överhuvud, men inte alla var med på noterna. Påven förklarades till och med vara Kristi ställföreträdare med exklusiva anspråk. I Utrecht i Holland fanns en gammalkatolska kyrka som inte ställde upp på denna lärosats och strax anslöt sig ganska många gammalkatolska kyrkor till dem och de bildade Utrechtunionen där bland andra PNCC ingår.

Missionsprovinsen den Nordisk-katolska kyrkan etablerades 1999 av högkyrkliga präster i Norge. De hade gett upp tron på att det går att bedriva en god och riktig kristen kyrka genom folkkyrkan. I Sverige bildades som bekant Svenska kyrkans fria synod, men vad blev det av den? Och vad kommer det att bli av den?

När de norska prästerna sökte hjälp utifrån kom de i kontakt med denna PNCC-kyrkan och sedan år 2000 ingår den Nordisk katolska kyrkan som en del av PNCC. Till biskop vigdes Roald Flemstad som nu kallat mig till höstkonferensen. Redan från början hade norrmännen beslutat att de inte ville bilda en ny kyrka utan hellre ansluta sig till någon redan befintlig, någon erkänd av den Romersk-katolska kyrkan och av de ortodoxa. Och eftersom PNCC står i en gammelkatolsk tradition anslöt de norska prästerna sig dit. Nordisk-katolska kyrkan firar gudstjänst efter västlig liturgi som vi i Svenska kyrkan, men deras teologi knyter mer an till de ortodoxa kyrkorna. Därmed är Nordisk katolska kyrkan helt unik. Den kombinerar Romersk-katolsk liturgi, ortodox tro med luthersk fromhet och är därför i hög grad ekumenisk. Någon har hävdat att bara det är riktigt katolskt som tros av alla, på alla platser och i alla tider.

Den Nordisk-katolska kyrkans ämbeten och sakrament är erkända både av den Romersk-katolska kyrkan och av de ortodoxa kyrkorna. Teologiskt bekänner sig Nordisk-katolska kyrkan till den odelade kyrkan det vill säga sådan kyrkan var innan år 1054. I Norge ingår Nordisk-katolska kyrkan numera i Norges kristna råd.

När vi nu ska fira reformationen är det viktigt att förstå att reformationen syftade till just reformation. Inte till nytolkningar som man tycks tro i Kyrkans Hus i Uppsala. Är det inte Dag Sandahl som bruka säga att är vi sanna lutheraner är vi apostoliska och är vi apostoliska är vi också katolska! Det är mitt i prick!

Det finns för närvarande fem församlingar i Norge och två i Sverige, en i Stockholm, du kan läsa om den genom att klicka här och en i Karlskrona, som du hittar här.

Vad ska jag göra där? Jo, jag ska inleda och leda ett panelsamtal om nya församlingar. Församlingarna inom Nordisk-katolska är tror jag fortfarande rätt små till storleken. Det kan till och med vara så att flera av dem samlas i hemmen. Det ska bli riktigt spännande att få möta dem på höstkonferensen.

Jag har tidigare skrivit om Nordisk-katolska kyrkan. Vill du läsa dessa bloggar så skriv in kyrkans namn i sökmotorn!


tisdag, oktober 18, 2016

Det blev en pojke

Äntligen en ny blogg. Jag får passa på nu eftersom jag kommer att vara borta fredag-måndag. I morgon ska jag berätta om ett spännande uppdrag. Förutsatt att jag kommer ut på nätet. Det har varit problem med det några dagar nu. Jag förstår inte varför.

MEN nu har det fantastiska hänt. Elisabet födde sitt tredje barn i lördags, Karis och mitt åttonde barnbarn. Och det blev lika dramatiskt den här gången som förra gången. Grabben föddes i farstun. Så var det när Linn föddes för fyra år sedan och Kari fick vara barnmorska. Men inte trodde vi att det skulle hända en gång till.

Klockan 04 på natten ringde telefonen. Det var Elisabet som ville att Kari skulle komma ut. Det börjar dra ihop sig. De åkte in till Värnamo sjukhus och Elisabet undersöktes 05.30 men fick åka hem igen. Då gjordes bedömningen att det skulle dröja ytterligare ett antal timmar innan det var dags. Så strax efter 06 var de hemma igen och Kari kom tillbaka.

Vid 08 ringde det igen och det var dags att åka ut. När Kari kommer ut står ytterdörren öppen och Elisabet föder i farstun - igen! Två minuter senare kom ambulansen och tog över.

De båda barnen var hemma och vakna. När äldste sonen märke att mamma hade ont sa han: "Mamma, tänk på något roligt". Det var väl sött!

Själva förlossningen tog 30 minuter och 08.30 var pojken född. Då fick han den mössa som ambulansförare delar ut vid sådana här tillfällen. Nu har familjen i Lindstad två sådana. Sedan blev det ambulans till Värnamo sjukhus. Pojken, som ännu inte har något fastställt namn, vägde 3800 gr och 53 cm lång. En bra storlek vad jag förstår.Jag har fått särskilt tillstånd av Elisabet att skriva det här och lägga ut vad jag förstår är den första bilden på nätet. Han verkar lite trött ett par dygn efter förlossningen. Det tror jag vi andra är också. Men än en gång har vi mycket att tacka Gud för!

lördag, oktober 15, 2016

21 veckan efter Trefaldighet

Evangelium är ett underbart budskap från Herren själv till var och en som vill lyssna, ta emot och anpassa sig. Varje söndag får vi i kyrkans gemenskap lyssna till Herren. Denna vecka berättas om en man i Jeriko som visade det sig hade den rätta inställningen.

1. Sackaios hade hand om tullen och han var rik
a) Sackaios hade förstått att någon måste ta ansvar för tullen. Det fanns flera skäl till att det var viktigt för romarna att upprätta en tull för människorna i och utanför Jeriko. Det var visserligen förenat med en del problem, men ändå. Systemet var sådant att Sackaios utnyttjades, åtminstone kände han det så. Han fick kompromissa med sitt samvete när han beskattade sina landsmän och genom att han själv fick bestämma storleken på tullavgiften. Romarna skulle naturligtvis ha den större delen, men ovanpå den skulle Sackaios lägga på sin egen lön. Ibland kände han det som att det blev fel hur han än gjorde. Hela situationen var djupt otillfredsställande och hans landsmän föraktade honom djupt.
b) Gud har lagt ner sin vilja i alla människor, i samvetet om än det är grumlat. Vi talar numera om det som mänskliga rättigheter. Det betyder tyvärr inte att vi handlar därefter. Synden förstör det mesta för oss. Detta var också Sackaios dilemma, ett dilemma han inte visste hur han skulle hantera. Det är i sådana situationer Gud på ett särskilt sätt kallar oss att vara lärjungar, att lyssna, ta emot och anpassa oss. Nu hade Sackaios hört talas om Jesus och att denne var på väg in i Jeriko. Vad drev Sackaios att klättra upp i sykomoren? På vilket sätt kan Jesus förändra situationen? Vad hoppades Sackaios få ut av mötet?
c) Han ville gärna se och lyssna till Jesus. Det var sannolikt inte bara läran utan personen som intresserade honom som gjorde att han inte bara ville se utan också lyssna.

2. Jag måste komma och stanna i ditt hus (FB)
a) Här rättar jag översättningen eftersom Lukas skriver dei meinai som betyder just måste stanna, förbli, motsatsen till gästa. Lukas har här en teologisk poäng. Jesus gästar oss inte utan kommer för att stanna. Johannes använder samma ord när han i Joh 14:17 talar om Anden som ska förbli (menei) hos oss. När Lukas skriver att Jesus måste komma ger han uttryck för något enastående. Skälet till att Jesus måste komma till Sackaios och oss andra är att han älskar Sackaios och oss alla så mycket att han inte kan hålla sig borta. Han måste få komma till oss.
b) När Jesus knackade på dörren till Sackaios blev han glad. Han visade inte bort Jesus än mindre gjorde han som många gör idag när de tar emot Jesus men sedan försöker övertala honom att de själva vet bättre. Det är inte Jesus som behöver förvandlas utan Sackaios. Det är vi som behöver lyssna, ta emot och anpassa oss. Detta är det enda nödvändiga!
c) Upphör då hans samhällsansvar? Inte alls. De konservativa kristna riktar gärna in sig på frälsningen och vad som hör till den, medan de liberala koncentrerar sig mer på skapelsens utmaningar. Men här gäller det att inte låta sig luras. Kristen tro handlar om relationen till personen Jesus. Och han var varken konservativ eller liberal, möjligen både och. När vi anpassar oss till Jesus får det alltid sina följder.

3. Hälften av vad jag äger skall jag ge åt de fattiga
a) Varje människa har två kallelser. Den första delar vi med alla; att uppfylla jorden, förvalta och förmera skapelsen. Gud skapade perfekt, men inte färdigt. Vi är hans medskapare när vi fortsätter att bygga hus, producera livsmedel eller undervisa. Denna kallelse tog Sackaios på nytt allvar. Han visste att han handlat fel och ville nu göra rätt, en kallelse han delar med alla människor. Men det finns också en andra kallelse som bara getts till kyrkan.
b) Kyrkans särskilda kallelse är att ”göra alla folk till lärjungar”. När vi idag ifrågasätter missionens vikt ska vi påminnas om att Gud älskar alla människor. Redan i begynnelsen uppmanas vi att vara fruktsamma, föröka oss, uppfylla jorden och lägga den under oss. Gud vill lägga allt under sin välsignelse. När vi genom tron på Jesus som Herren förvandlas enligt Guds vilja får vi de nödvändiga förutsättningarna att ta oss an verket. Bara de som själva lyssnat till, tagit emot och anpassat sig till evangelium kan ge det vidare. Här kanske vi måste förstå om än beklaga de många präster och pastorer som inte har tagit emot eller anpassat sig till evangelium. Då saknar de helt enkelt den nödvändiga förutsättningen att föra Guds uppenbarelse vidare till nya människor.
c) Men vi behöver alla anpassa oss till Herrens person. Han är densamme igår, idag och i evighet så det finns stora möjligheter att lyssna till och lära känna honom. Han vill gärna komma till oss och han vill gärna stanna ibland oss.
I den heliga nattvarden förnyas de båda kallelserna. Här dukas bröd och vin ”gåvor av jorden frukt och människor arbete”. Här bär vi fram vårt offer och oss själva till tjänst. Här uppstår den kristna gemenskapen samtidigt som Herren själv uppenbarar sig. Han är hos oss, äter och samtalar med oss. På samma sätt som han en gång för långe sedan besökte Sackaios.


torsdag, oktober 13, 2016

Johaug, Dylan och Wikström

Det har varit en dag med starka intryck. En dag som väcker frågor och tankar till liv. Frågor och tankar som mycket väl kan eller till och med bör sättas in i ett större sammanhang. Jag förklarar.

För det första, vid 11-tiden får jag veta att Therese Johaug testats positivt för doping. Jag är gift med en norska och har genom åren haft en viss kontakt med landet. Jag vet hur stor skidåkningen är i Norge och vilken glädje norrmännen äger i sina skidåkare. Jag kunde se presskonferensen i direktsändning via webben och led med Therese. Hon förklarade utförligt och hennes förklaring bekräftades av läkaren som tog på sig hela skulden. Han vädjade till WADA som nu ska behandla ärendet och sa att finns det någon liten lucka i lagen så måste Therese frikännas. Hon är helt oskyldig.

Det större sammanhanget stod den svenske skidåkaren Thomas Wassberg för i sin första kommentar. Han menade att man i jakten på dopare och dop preparat gått så långt att det uppstått en snårskog att förbjudna medel. Det är nästan omöjligt att inte få i sig något. Dessutom även om Therese fått i sig det förbjudna medlet är det inte alls säkert att det är prestationshöjande. Thomas antydde med andra ord att det är fel på regelverket.Säg nu att det faktiskt har gått till som det beskrivits. Då är Therese helt oskyldig. Men hon kommer ändå att dömas i värsta fall med tävlingsförbud under en längre tid. Bokstaven dödar, men anden ger liv! Kanske är det dag satt diskutera dopingsreglerna?

För det andra, två timmar senare, sitter jag framför TV:n och väntar på att få veta vem som har fått Nobels Fredspris. Bob Dylan! Visserligen jublades det spontant men det gick inte många minuter i TV-studion förrän chocken var påtaglig. I dagar har de diskuterat olika författare från olika världsdelar. Expertisen har gissat på än den ene än den andre. Och så blir det Bob Dylan. Jag tycker ändå skälet var tänkvärt. Alltifrån klassiker som Homeros till Shakespeare har mycket skrivits för att framföras i sång, musik eller för scenen! Som Mikael Wiehe sa i Aktuellt: Vi är tillbaka till litteraturens rötter. Så var det från början och nu går vi in i en tid då man inte bara ser film och teater, lyssnar på musik utan också på ljudböcker. Så varför inte?

Det större sammanhanget ställer frågan vad är det som förmedlas? Var inte Bob Dylan en 68-man? En rebell och upprorsmakare? Vilka värderingar förmedlar han? Jag vågar fråga eftersom jag inte kan svara. Är det upproret som premieras? Och om nu inte min bild är felaktig; Kommer han verkligen att vilja ha societetens pris? Vad säger det om honom? Är det kanske så, som också sas i Aktuellt att priset betyder mer för Nobelkommittén än för Dylan?

Det tredje hände på kvällen. Jag lyssnade för första gången till professorn Owe Wikström. Han föreläste i S:t Johannes, Värnamo i kväll. Och det var inget annat att säga än att här har vi ett riktigt proffs. Inte bara att han talade fritt och ledigt utan koncept utan han gjorde det intresseväckande och oerhört kunnigt. Men jag inser naturligtvis att det här har han talat om hur många gånger som helst. Ni som känner till honom vet att han bland annat talar om sekulariseringen i Sverige. Han berättade att de för tillfället har gästföreläsare ifrån USA och Frankrike om jag minns rätt i Uppsala. Dessa föreläsare är såååå fascinerade över att få komma till ett såååå sekulariserat land som Sverige. Den religiös kulturen eller icke kulturen i Sverige är helt unik. den saknar motstycke i tiden och rummet.

Det större sammanhanget eller kanske ska jag skriva det mindre är att i denna situation kan Svenska kyrkan skryta med att den är folkkyrka! Tala om sina 6,3 miljoner medlemmar. Och vad värre är ha tusentals anställda som inte alls inser den prekära situation landets kristna befinner sig i. Det om något är helt otroligt. Men kanske är det så enkelt som att när man står i skogen är det svårt att se den på grund av alla träden.

Hhm. det blev en tänkvärd dag. I morgon ska jag hålla bibelstudium på Hela Människan/LP. I den gemenskapen möter jag en annan verklighet, en mer närgången sådan.