lördag, augusti 06, 2016

Efterföljelse i ett missionellt perspektiv

Det blir i kväll inget predikoutkast men väl den undervisning jag hade på Sigtuna folkhögskola förra veckan. Ämnet var "efterföljelse i ett missionellt perspektiv" och det kan det talas om ur olika perspektiv. Här kommer mitt utkast.

Matt 28:18-20. Vem är en lärjunge? Vad är det att göra lärjungar? Begreppet är i grund inte ett bibliskt begrepp. Det härstammar från antiken (3000 - 500 f Kr) Ordet, grekiska mathetes, sägs ursprungligen ha att göra med att ”följa planeternas gång”. Ur detta ord kommer också ordet matematik. Lärjungaskapet skedde i fyra faser. 

1. En ung man väljer en läromästare och blir en lärjunge
2.  Lärjungen följer mästaren dygnet runt och gör mästarens undervisning till sin egen norm
3. Lärjungen överger sin mästare för att bli sin egen läromästare.
4.  Den nye mästaren får inte dra ifrån eller lägga till det han ger vidare.

Israel: I Skriften förekommer begreppet lärjunge endast 3 ggr, i 1 Krön 25:8, Jes 8:16 och 54:13, se också Jes 50:4 där det talas om att lyssna på lärjungasätt. Men där finns också begreppet profetlärjungar, 12 ggr. Profeterna bildade skolor för blivande profeter, se 1 Kon 20:35, 2 Kon 2:3–15, 4:1, 38, 5:22,6:1, 9:1 och Am 7:14.  

Johannes döparen
Människor flockades runt Joh d och dennes radikala förkunnelse om "han som ska komma". Denne Messias ska befria, förvandla, upprätta och göra oss delaktiga av saligheten i det att han döper i Helig Ande. Simon och Andreas var lärjungar till Joh d. Matt 11:2f, Joh 1:35

Att följa Jesus: Skaror av människor valde att lyssna till Jesus och hans lära. Sannolikt försökte också många att göra som han lärde. Men det är annorlunda med Jesus. Han gjorde det riktigt svårt för människor att följa honom, se till exempel Matt 8:18-22, 10:34-39, 16:24-27 och 19:23-26.  

Ordet lärjunge förekommer 235 ggr i evangelierna. I Matt 73 ggr, i Mark 45 ggr, i Luk 36 ggr och i Joh 81 ggr. Vidare finns ordet 27 ggr i Apostlagärningarna. Paulus hade som ung varit lärjunge till Gamaliel, Apg 22:3, men han och övriga nytestamentliga författare använder själva aldrig ordet lärjunge. Jesu lärjungar var inte kristna i den meningen vi idag använder ordet. De var just lärjungar.  

Ofta har man i vår tid missförstått ordet lärjunge därhän, att man menat, att kristendomen skulle bestå däri, att en människa så gott hon kan söker lära av Jesus och efter förmåga söker efterfölja hans föredöme. Intet missförstånd kan vara svårare. ur Biblisk Uppslagsbok 1958.

Förändrad förståelse: När människor lärde känna Jesus förändrades deras förståelse av Honom, se Matt 16:16 och 27:54, och deras liv förvandlades. De förstod att de inte valt honom utan att han utvalt dem, Joh 15:16. Nu var det inte tal om att frigöra sig från mästaren utan tvärtom om att förenas med honom till evigt liv. Det kristna livet beskrivs därför bäst som ett tillstånd, en position eller en helig gemenskap. Vi har inte satts i söndagsskola. Vi är inte lärjungar hela livet, sådana som aldrig kommer fram till målet. Vi är kristna och identifierar oss med Jesu ord i till exempel Joh 5:24 och 17:3.

Människor började förstå att de var älskade, förlåtna och utvalda av Gud. Det är också så Paulus uppfattar oss kristna, se till exempel Ef 1:4 och 2 Thess 2:13. Paulus använder sig aldrig av ordet ”lärjunge”.

Det var i Antiokia som lärjungarna först började kallas kristna, Apg 11:26, 26:28, Gal 1:22 och 1 Petr 4:16.

Gal 3:23–25, pedagogens uppgift upphör när vi kommer till Mästaren.
Rom 10:4, lärjungaskapet får sitt slut/mål eller fullbordan i Kristus.
Apg 19:1-6, lärjungarna blir kristna. När vi är i mål kommer lärjungaskapet i ett annat ljus.

Vi kan enligt Jesu befallning göra lärjungar till Jesus, men vi kan inte göra någon till en kristen, det vill säga föda någon på nytt, förklara någon för rättfärdig eller göra någon helig. Det kan bara Gud göra.

Leva nu
Om vi använder oss av ord som lärjungaskap skulle Paulus i stället tala om att "vandra efter Anden".  Men det är något annat.

Vi har två kallelser, en som vi delar med alla Apg 10:38 och en särskild som bara kyrkans folk kan utföra, Matt 28:18-20. Vi kan göra lärjungar genom att predika Guds Ord, men bara Gud själv kan föda på nytt.

Inga kommentarer: