söndag, januari 18, 2015

Religiösa övertygelser

När jag läste teologi fick vi lära oss (att tro på) sekulariseringsteorin. För den som är osäker på den kanske man kort kan säga att den hänger samman med utvecklingen av moderniteten.  Tesen var och är att ju mer samhället utvecklas desto mindre blir människans behov av religion. Idag ifrågasätts den teorin. Professorn i religionssociologi, R Stark (1934-), är en av dem. Han hänvisar till en av sina föregångare, den kände och väl renommerade tillika professorn i sociologi Peter Berget (1929-). Berger har nästan militant hävdat sekulariseringsteorin men svarade, enligt Stark, överraskande på förekommen anledning:

Jag tror att det jag och de flesta andra sociologer skrev om sekulariseringen på 1960-talet var ett misstag. Vårt underliggande argument var att sekularisering och modernisering går hand i hand. Ju mer modernisering desto mer sekularisering. Det var ingen dum teori. Det fanns sådant som talade för den. Men jag tror att det i grund är fel. Större delen av världen är sannerligen inte sekulariserad. Den är mycket religiös.  Det bara är så.

(min övers)

R Stark hänvisar vidare till de gigantiska materialen som återfinns i undersökningar som  the Gallup World Poll  och the World Values Surveys. Därmed löstes också problemet med USA. USA är mer modernt än något annat land men är inte sekulariserat. Religiositeten är fortsatt mycket hög. R Stark förklarar det till dels med avsaknaden av the Lazy Monopoly, av stats- eller folkkyrka. I stället har religiös frihet och mångfald fått råda i USA. Vad gäller sekulariseringen i till exempel Sverige förklaras den bland annat med att Sverige aldrig varit kristet, en tanke jag tidigare mött hos historikern Peter Brown.

Ett skäl till att jag återvänder till dessa tankar är en artikel i dagens SvD av prästen Annika Borg under rubriken Religion är inte något oskyldigt.  Anknytningen är till terrordåden i Paris då tre islamistiska fundamentalister sköt ihjäl elva personer, de flesta judar. Annika Borg ger sig på den svenska nyhetsrapporteringen där vi fått veta att mördandet inget har med islam att göra. Hon skriver att detta är ett okvalificerat påstående som gör att vi inte tar hoten på allvar eftersom vi inte tar terroristernas självbild och självdefinition på allvar.

Det är emellertid en sak att media i allmänhet inte förstår religionens makt och betydelse. Svensken tror ju inte på Gud och den i Sverige förhärskande sekulariseringsteorin driver religionens maktlöshet. Media är en sak, men värre är om ärkebiskopen tror detsamma. Ärkebiskopens uttalande om att terrorn inte har med religion att göra är felaktigt och vilseledande. Du kan läsa hennes uttalande genom att klicka här.

Annika Borg påminner om att svenskarna har fjärmats från kristen tro och att det inneburit att kunskapen om religion i allmänhet och kristen tro i synnerhet närmast försvunnit.

R Stark menar att religionen mycket väl kan bli högaktuell i ett land som Sverige. Jag tänker spontant på den stora invandringen av trosbekännare vi har, inte bara kristna utan lika mycket muslimer. Stark ger mig ytterligare två orsaker. Dels för att nativiteten i större delen av Europa är sådan att de flesta föder två barn eller ett barn, det vill säga föräldrarna ersätter inte ens sig själva. Dels för att undantaget utgörs av de religiösa som föder tre barn eller flera. En fjärde orsak till religionens återkomst är att inte minst amerikanarna skickar tusen och åter tusen självförsörjande missionärer till Sverige och Europa. Jag vill tillägga att missionärer också kommet från andra delar av världen.

Annika Borg menar att om vi inte tar religionen på allvar står vi oss slätt mot den fara religiösa övertygelser kan skapa.

1 kommentar:

Populisten sa...

Intressant det du skriver om att Sverige aldrig varit kristet. Utveckla gärna vid tillfälle!