onsdag, februari 18, 2015

Välsigna Israel

Ett sätt att motverka antisemitismen är att tala om det judiska folkets plats och betydelse för mänskligheten. Svenska kyrkans ledning talar mig veterligen inte illa om judar och är inte öppet antisemitiska även om man gör vad man kan för att stödja Israels fiender. Men kyrkans ledning begår en svår underlåtenhetssynd när den inte förklarar för allmänheten vad som gör just judar speciella. Vore det inte ett bra sätt att aktivt verka mot antisemitism?  De texter vi läser i våra gudstjänster har nästan uteslutande Israel och de löften Gud gett dem som sitt sammanhang.

Det är inte självklart för en kristen att be för, välsigna och ta ställning för Israel i politisk mening. Det kan vara tvärtom, men FOLKET är utvalt av Gud och det borde varje kristen se, erkänna och välsigna. Menar jag att judarna har något företräde? Ja, det gör jag och du ska få några skäl. Vart och ett av de skäl jag ger dig är i sig tillräckligt. Det skulle med andra ord räcka med ett enda skäl. Men jag ska inte snåla eftersom jag hellre vill vara övertydlig.  Skälen är egentligen inte mina utan är hämtade från Skriften.

1. Rom 3:1 Paulus frågar vilket företräde har då judarna? Han svarar: "Ett stort företräde på allt sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts dem". Ingen av oss hade vetat någonting om Gud om inte judarna tagit emot och förvaltat Guds ord. Det är genom Skriften vi har fått veta något om Gud. Jesus citerade ständigt Skriften och han hade inte en tanke på att upphäva den. Tvärtom. Vi läser fortfarande Skriften, flera läsningar i varje gudstjänst.Det judiska folket är våra andliga föräldrar och det första ord som har med sig ett löfte lyder: "Du skall hedra din far och din mor på det att det må gå dig väl ..." Detta bud kan tillämpas på de kristnas relation till judarna. Vår hållning till det judiska folket är inte politisk, inte ens moralisk. Den är andlig.

Paulus kommet sedan av sig så när det gäller fortsättningen får vi vänta till Rom 9:4f. Här räknar han upp ytterligare sju punkter. Han skriver:

... de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. De har fäderna ...

Min tanke med denna blogg är inte att undervisa. Då skulle det gå åt många bloggar åt varje detalj under denna punkt 1. Jag vill bara ge några skäl för att Svenska kyrkan ska tala väl om Israels folk eftersom det judiska folket har haft och fortfarande har enorm betydelse för alla folk på jorden. Denna punkt 1 är i sig tillräcklig, men jag hittar flera skäl.

2. 5 Mos 14:2 "... ty du är ett folk, som är helgat åt HERREN, din Gud, och dig har HERREN utvalt till att vara hans egendomsfolk bland alla folk på jorden."  

De som förfäktar ersättningsteologi menar att detta ord och liknande ord inte längre gäller. De är ett underligt sätt att läsa Skriften. Det är klart det gäller. Hela vår tro är grundad i Skriften och dess löften. Gud har utvalt Israel och "sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra", skrivet Paulus i Rom 11:29.

I Rom 9-11 påminner Paulus om det välsignade Israel och frågar retorisk: Och om deras fall har varit till rikedom för hela världen ... hur mycket mer skall då inte deras fulla antal vara det?" Paulus tänker sig att Gud ska se till att alla judar ska lära känna Jesus Kristus och bli till en ofattbar välsignelse för alla folk. Det är här tanken om 1000-års riket kommer in, men den hoppar jag över tills vidare. Nu ser jag att mitt utrymme börjar ta slut. Jag får fortsätta med några fler punkter i morgon.  Det finns gott om skäl att välsigna Israel.


Inga kommentarer: