fredag, juni 16, 2017

Sanningens Ande

Sanningens Ande bor i kyrkan. Den kan inte ta miste utan leder oss alltid rätt. "Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull", skriver David. Se också Jer 31:34, Joh 14:26, 16:13 och 1 Joh 2:27. Anden är kompassnålen i samvetet. Anden bor i Kyrkan och i den kristne och leder oss till en allt innerligare gemenskap med Herren Jesus. Det sker genom nådemedlen och vi växer genom trons lydnad, Rom 1:5.

När ekklesian antar institutionella drag är det viktigt att de kristna ändå fortsätter att komma samman. Ekklesian består av människor som regelbundet kommer samman. När en människa genom dopet och tron på Kristus kommer in i ekklesian får hon nya relationer, 2 Kor 5:17 och befinner sig i en ny dimension utan att för den skull ha lämnat sin plats i samhället. Härav kampen.

Hos de nytestamentliga författarna används också andra uttryck för ekklesian. Ett vanligt sätt att tala om de kristna är ”de heliga”, Apg 9:13, 32, 41 och 26:10. Paulus använder det 38 gånger. Det är ett gammaltestamentligt uttryck som visar att ekklesian är fullbordandet av löftena. Ekklesian är det (sanna) frälsta Israel. Uttrycket syftade först på församlingen i Jerusalem, Apg 9:13 1 Kor 16:1 men när evangeliet spreds och det uppstod små grupper av kristna på andra platser användes ordet också om dem.

Det är framför allt Paulus som använder och fyller ordet ekklesia med kristet innehåll. Han lägger till en början vikt vid att de kristna samlas. De som samlas är sammankallade, Bland dessa är också ni skriver han i Rom 1:6f, se också 8:29f, och 1 Kor 1:2. De som kommit samman lever i gemenskap med Gud, 1 Thess 1:1f, 2 Thess 1:1f.  1 Kor 1:2, 11:16, 22, 2 Kor 1:1, Gal 1:13. 1 Thess 2:14, 2 Thess 1:4. En kyrka och församling kan bara förstås som gemenskap med Gud.

Det är inte svårt att se hur Paulus använder sig av ordet qahal. Gud har kallat samman sin ekklesia och vill vara tillsammans med den. Det är en stor händelse. Det som händer är att ekklesian kommer samman regelbundet och kommer att fortsätta samlas till gudstjänst, ”till dess han kommer åter”.  Här finns en kontinuitet. 1 Kor 11:18

Paulus använder sig av en rad olika bilder när han talar om ekklesian. Någon har räknat ut att det finns 96 olika sätt att beskriva ekklesian. Men de kan koncentreras till tre huvudkategorier. Ekklesian är
  1. Guds folk 
  2. den helige Andes byggnad
  3. Kristi kropp. 
För samtliga bilder gäller att Jesus Kristus är aktivt närvarande, att frälsningen blir närvarande och ekklesian blir en eskatologisk realitet. När Paulus i Rom 16:5, 1 Kor 16:19, Kol 4:15 och Filemon v 2 talar om de små grupperna förstår vi att platsen eller antalet närvarande inte är det viktiga för ekklesian utan Kristi närvaro. Stora eller små samlingar, en eller många gör ingen skillnad. Där Kristus är, är ekklesian, jämför Matt 18:20.

Simon Petrus använde en rad gammaltestamentliga uttryck när han i 1 Petr talar om ekklesian. Han talar om de utvalda, 1:1, de heliga 1:15, de troende på Gud 1:21, ett heligt prästerskap 2:5, Guds eget folk 2:9. Han talar om äldste i 5:8 och använder den gammaltestamentliga bilden av herden och hjord. Petrus vill onekligen stryka under att ekklesian inte är något annat än uppfyllelsen av de löften och det hopp som gavs till Israel. När en jude kom till tro på Herren Jesus övergick han inte till en ny tro, men han blev delaktig i det nya förbund, Jer 31:31f, Jesus beseglade med sitt blod.

Vi kan inte säga att de inte var organiserade. Tvärtom är organisation en del av förklaringen till kyrkans snabba expansion. Samarbetet med synagogan samtidigt som de var autonoma är en del av förklaringen. Det fanns till en början inga lokaler förutom hemmen, inga anställningar. Apostlarna var de självskrivna ledarna. Det finns i Apostlagärningarna tendenser till medhjälpare (diakoner) och efterträdare (biskopar), men så långt kommer vi inte idag. Avsikten med denna dag är att komma kyrkans väsen så nära som möjligt.

Ekklesian blir med tiden formaliserad, först med äldste och sedan med biskopar. Den växer med andra ord fram underifrån. I Joh Upp syftar ordet ekklesia på sådana formella församlingar. Av Uppenbarelsebokens kapitel 2 och 3 förstår vi att dessa inte är fullkomliga.Kyrkan är en organisatorisk fråga och hon blir mer och mer organiserad, men det betyder inte att vi får tappa boret hennes väsen.

När det heter att de höll fast vid .... menar jag att det också betyder att de höll fast vid Anden, eftersom utan Anden är bokstaven död.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för angelägen blogg.
En huvudfråga vad gäller sanningens Ande är vad vi lägger in i ordet sanning: aemaet på hebreiska, aläthä på grekiska och veritas på latin.
Någon säger att Sanningens Ande är detsamma som vad vi menar med sanning till vardags.
I den mån vi överhuvudtaget har en känsla för att det skulle kunna finnas en sammanhängade sanning tror jag att den är för liten, punktuell.
En del av definitionen tror jag handlar om en utsträckt, vid yta, men med tydliga gränser. Idag blir ofta gränsen otydlig och utsträckningen starkt begränsad.

Anonym sa...

Tack för angelägen blogg.
En huvudfråga vad gäller sanningens Ande är vad vi lägger in i ordet sanning: aemaet på hebreiska, aläthä på grekiska och veritas på latin.
Någon säger att Sanningens Ande är detsamma som vad vi menar med sanning till vardags.
I den mån vi överhuvudtaget har en känsla för att det skulle kunna finnas en sammanhängade sanning tror jag att den är för liten, punktuell.
En del av definitionen tror jag handlar om en utsträckt, vid yta, men med tydliga gränser. Idag blir ofta gränsen otydlig och utsträckningen starkt begränsad.
Mvh JonasN