onsdag, juni 14, 2017

De höll fast vid ...

Startpunkten är Ordet, ek- kaleo som inte bara betyder de ut-kallade utan lika gärna kan betyda de sammankallade, de församlade.

Ekklesian kan bara förstås i relation till Herren Jesus. Församlingen består av människor som kallats samman för att höra Herrens ord, för att få del av hans undervisning. Vi nämnde om Jesu predikan, men vi har också tillgång till hans undervisning eller lära. Apostlarna fick del av den och tog emot den som ”ande och liv”, Joh 6:63. De gjorde Jesu lära till norm i sitt eget liv.

Hur är det? Håller du Guds ord för sant? Eller inrättar du ditt liv efter det? Rom 1:5

Efter Jesu uppståndelse från de döda sker en förändring. Jesus som predikade budskapet blir själv budskapet. Och även om de första kristna predikade som Jesus om Guds rike kom det så småningom att ske en förskjutning så att Paulus till exempel sällan predikar Guds rike. Han predikar Kristus och honom som korsfäst. Apg 13:5,44, 49, 14:1, 9, 21 … 1 Kor 2:1ff och människor tog emot Ordet. Så uppstod församlingen.

Ganska snart, låt säga cirka 20 år senare, kommer de som har tagit emot Jesus som HERREN att knoppas av från det etniska Israel, från det judiska edah. Det började med att de ”höll fast vid apostlarnas undervisning”, ”samlades i hemmen” och ”bröd brödet”. Förutom dessa tre tillägg kan beskrivs avknoppningen i Apg i fyra steg. Först märks den när juden Stefanus predikade och sedan blev de kristnas första martyr, 7:1-3, 54-60. Nästa steg blir tydligt när Petrus predikar i Kornelius hus, 11:2f och hedningarna får vara med om sin Pingstdag. Vidare När Paulus grundar församlingar helt fristående från lagen och dess bruk. Slutligen använder Lukas fem och ett halvt kapitel åt den definitiva brytningen med judisk tro och tradition, 21:17-28:32. Paulus kommer till Jerusalem med kollekten men judarna ser till att han överlämnas till kejsaren. När avknoppningen sedan är ett faktum, syftar ordet ekklesia endast på de kristna. 

Paulus startade inga församlingar men han predikade evangelium om Jesus Kristus så att församlingar uppstod. Han lade grunden, 1 Kor 3:10f och han lärde de nykristna att hålla fast vid apostlarnas undervisning, grekiska didache, se Rom 6:17, 16:17, 1 Kor 11:2, (23), 14:26, 2 Tim 4:2, Tit 1:9, Hebr 6:2, 13:9, 2 Joh 9, 10, Upp 2:14 och 24.

Men nu vill jag påminna om det viktigaste; den helige Ande och påminna om Piltz ord. Hans burdusa ord kunde göra oss rädda men i vår tid måste vi lära oss att skilja mellan andarna. Det är visst möjligt att vara ledd av Guds Ande också idag och i relation till vår kyrka och våra församlingar. Men det får bli nästa blogg. 

Inga kommentarer: