lördag, december 06, 2014

Osynlig men synlig

Det har alltid sagts mig att vi aldrig, som många av de frikyrkliga har trott,  kan få uppleva en "ren" församling.  Det är en vanföreställning som leder till en felaktig syn på medlemmarna, slutna nattvardsbord och lagisk församlingstukt. Följaktligen har det aldrig varit något att ens ägna en tanke åt. Möjligen kan jag ha lekt med tanken på den osynliga kyrkan då som skild från den synliga. Den synliga delen av kyrkan som består av levande människor av kött och blod kommer alltid att vara fläckad av synden, omöjlig och onödig att spåra. Själva tankekonstruktionen syns vara riktig och tillämpad på Svenska kyrkan och dess församlingar och ett enastående försvar för öppenhet och inklusivitet. Ja,  det senare ordet togs i bruk först på senare tid men har nu blivit ett kärnord. Riktigt vad det betyder i sammanhanget tror jag ingen vet, kanske "alla får vara med".

Denna till intet förpliktande syn på kyrkan och den lokala församlingen, ofta kallad folkkyrkan, håller inte måttet för en prövning, allra minst för en biblisk sådan. Men är det verkligen möjligt att alls lära sig något av Bibeln? Går det att använda sig av bibliska tankefigurer? Är det rimligt att tala om församlingen som ett vinträd, som en fårhjord eller ett tempel? Är det ens möjligt att använda dessa bilder som symboler? Hur ska man förstå församlingen som Kristi kropp på jorden? Finns det flera Kristi kroppar på den lokala orten?Det är inte lätt att sortera de bibliska bilderna, att använda dem eller försöka tillämpa dem.

De kristtrogna behöver inte bara samtala om det grekiska begreppet ekklesia utan också försöka förstå vad det innebär att samtidigt vara medlem i Svenska kyrkan eller något annat trossamfund. Att vara medlem betyder knappast allt är frid och fröjd, att jag är inkluderad i Guds stora, till intet  förpliktade, Guds familj.

En möjlig infallsvinkel är att ta sin utgångspunkt i Guds folk, det folk med vilket Gud har ingått förbund. När jag läser min Bibel ser jag att Gud ingått förbund med Abraham och hans säd/barn. Det förbundet förnyas sedan genom Moses och David. När Gud förnyar förbundet med David antar det eskatologiska dimensioner. Förbundet ska bli evigt och det ska fullbordas genom Davids Son. Profeten Jeremia säger att det är ett nytt förbund. Det finns en hel del skrivet i Bibeln om detta nya förbund. Det nya förbundet begränsas inte till det judiska folket utan Gud vill inkludera alla i det och som bekännande kristna menar vi att
det sker när vi åkallar Herren Jesus Kristus. Då får vi del av Honom och hans förtjänst eller omvänt vi lemmas in i honom. Lägg märke till det lilla ordet "vi" eftersom vi är många. Detta är denna gemenskap som är kyrkan och den lokala församlingen. Är den då osynlig eller synlig? Den är vad jag förstår både osynlig och synlig.

Det går inte att se det Gud gjort i en människa,  hur Han har omskurit hennes hjärta,  fött henne på nytt, placerat henne i Kristus och klätt henne i rättfärdighet. Men det går att se hur en människa tar emot och sätter sin lit till evangelium. Det går att höra hur hon bekänner sig till Herren Jesus Kristus och hans förtjänst. Det går att följa henne till dopet och nattvarden och höra henne sjunga den nya sången. Det är dessa människor som utgör Guds ekklesia. Dessa "nya" människor finns inom praktiskt taget alla kristna kyrkor och samfund, osynliga men synliga. De utgör en, helig, allmännelig och apostolisk kyrka i såväl det stora som det lilla sammanhanget.

Är det möjligt att förstå och se denna församling tydligare i Värnamo och på andra orter? Jag tror det men det får bli nästa blogg.

Inga kommentarer: