torsdag, augusti 09, 2018

Apg 1:1-3

Markus slutar sin berättelse med himmelsfärden, se Markus 16:19, och med att säga att Herren verkade tillsammans med lärjungarna. Detta är centralt och vittnar om den första kristna församlingen s som också är utgångspunkten för Apostlagärningarna.

I Mark 16:19 återfinns den första kristna trosbekännelsen kyrios Iesous, Jesus är Herren, jämför Rom 14:9, 1 Kor 8:6 och Fil 2:11. Jesus blir sedan han fullbordat sitt uppdrag på Golgata upphöjd i enlighet med Ps 110 till Faderns högra sida. Jesu upphöjelse, himmelsfärden, är ett framträdande motiv bland de första kristna, se Apg 2:33 ff, 7:55 f, Rom 8:34, Ef 1:20 (obs 2:6 ff), Kol 3:1, Hebr 1:3, 13, 1 Petr 3:22 med flera.

Många kristna undrar vad Jesus gör idag och Nya Testamentet ger oss tre svar. För det första regerar han. Han har all makt i himlen och på jorden, men han utövar sitt herravälde genom evangelium. För det andra ber han för oss, Hebr 7:25. Av Apg 7:55 framgår också att han lider med oss. När Stefanus stenas kan inte Jesus sitta på Faderns högra sida utan är så engagerad att han står. Så går vi till texten:

1 I min förra skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde 2 fram till den dag han togs upp till himlen, efter att ha gett sina befallningar genom den helig Ande till de apostlar som han hade utvalt. 3 Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, när han under fyrtio dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike.

V 1 Den grekiska texten i v 1 kan översättas ”allt som Jesus började göra och lära”. Jesus fortsätter sitt verk genom den kropp han fogat samman med hjälp av sina lärjungar, sin församling. Vilken garanti hade Jesus för att hans verk skulle gå vidare? Var hans förkunnelse så framgångsrik? Samlade han så mycket folk? Eller var tecknen och undren så kraftfulla att verket fortsatt ända fram till våra dagar? Är Pingstdagens andeutgjutelse hemligheten? Nej, hemligheten är, menar jag, att Jesus lyckades foga samman en kropp av lärjungarna som liksom han själv var beredd att ge sitt liv för att världen skulle få leva. Den hemlighet vi kallar Kristi Kyrka och församling är den nyckel som öppnar Apostlagärningarna för oss. Jag ska förklara med hjälp av det grekiska ordet katarizo.

Katarizo är ett ovanligt ord. Det förekommer bara på några ställen och översätts olika. Vi läser i tur och ordning Matt 4:18–22, Ef 4:11–16 och Hebr 10:5. Bilden av Guds sätt att foga samman en kropp blir ännu klarare om vi tänker 1 Mos 1:27. Gud gör först en kropp och sedan blåser han in sin Ande. Jämför detta med Johannes Döparens uppgift enligt Luk 1:17. Detta är vad Jesus gjorde under sina tre år med lärjungarna. Han lyckades forma en kropp i vilken han sedan blåste in sin Ande, nämligen på Pingstdagen, Apg 2:1 ff. Det är möjligt att apostlarna verkligen tyckte att det fattades en apostel efter Judas Iskariot, att de kände sig nödgade att utse en ny apostel i Apg 1:15–26. Jag har med det lilla grekiska ordet katarizo därför att det kan tänkas att Gud gör på ett liknande sätt idag. Han bygger en kropp.

V 2-3 Syftningen är språkligt oklar så till vida att Jesus antingen gav sin befallning genom Helig Ande eller utvalde apostlar genom Helig Ande. I själva verket gjorde han allt i och genom den Helig Ande.

Han lät sig ses under 40 dagar. Det är inte nödvändigt att uppfatta antalet dagar som exakt, när vi vet att talet 40 är ett heligt tal. Regnet som ledde till syndafloden varade i 40 dagar, 1 Mos 7:12. Israels barn åt manna i öknen i 40 år, 2 Mos 16:35 och Moses var på Sinai berg under 40 dagar, 2 Mos 24:18, liksom Elia i 1 Kon 19:8. Jesus frestades i öknen i 40 dagar och här läser vi att han visade sig för dem under 40 dagar.

Inga kommentarer: