fredag, april 19, 2013

Dags att återupptäcka uppdraget

Stiftsstyrelsen i Växjö stift har beslutat, enligt en motion från Frimodig kyrka, att stiftsfullmäktige föreslår bland annat att
  • Stiftet tar kontakt med den sk missionsakademin inom stiftet för att arbeta vidare med frågor kring hur mission kan synliggöras lokalt och globalt.
  • stiftskansliet att att tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag att arbeta med frågan om hur vi skapar nya modeller för levande församlingsgemenskaper i en tid av stora strukturomvandlingar inom Svenska kyrkan
Nu återstår naturligtvis att se vad det blir av detta, men visst är det ett steg i rätt riktning? Det ligger nära till hands för oss att ta intryck från anglikanska kyrkan. Den ligger gissningsvis ungefär tio eller femton år före oss i utvecklingen, kanske beroende på hur stiftet hanterar ett uppdrag som detta. 

Redan 1994 talades i England om att plantera nya församlingar. Jag har min egen tolkning av detta. Den går ut på att det arbete som sedan ledde fram till Fresh Expressions of Church "tvingades" fram av den andliga utvecklingen. Det var nämligen så att redan vid den tiden påverkade rörelser som husförsamlingsrörelsen, Vineyard, New Wine och cellkyrkorörelsen några år senare den engelska kyrkogeografin kraftigt. Saken var den att överallt samlades kristna på klubbar, caféer, i hemmen, arbetsplatser och skolor, - överallt utom i kyrkbyggnaden. Så såg det ut och frågan var vad anglikanska kyrkan skulle göra åt detta.

Anglikanska kyrkan erkände vad de såg som ett tecken från Gud. Tyvärr tror jag att Svenska kyrkan inte ens  har noterat vad som sker i vårt land genom Hillsong, Bjärka Säby, United och så vidare och om man har gjort det så bryr man sig knappast mer än undantagsvis.Anglikanska kyrkan gjorde justeringar i sin ekklesiologi i det att man övergav enhetstänkandet och bejakade mångfalden.I rapporten Mission-shaped Church, 2004, skrev man "Church planting should not be church centered ... It is to be an expression of the mission of God." Jag tror inte någon skulle komma på tanken ens att tala om splittring eller sekterism vilket är det första man tänker inom Svenska kyrkan.

Det är hög tid att avsluta konventikel plakatens kultur. Inse att enhetskyrkans tid är förbi och att vi lever i en tid av individualism och mångfald oavsett om vi tycker om det eller inte. Men vad gör vi i en sådan tid? och vem gör det?

Motionen till Växjö stiftsfullmäktige pekar ut en riktning. Nu återstår att definiera vad vi menar med mission, att hitta nya arbetssätt, bejaka mångfalden och uppmuntra och hjälpa dem som vill vara Jesu lärjungar. Jag är inte alldeles övertygad om att Svenska kyrkan klarar detta men det är lovande att Växjö stift vågar tänka tanken. Kanske är Svenska kyrkan alltför institutionaliserad för att den ska vara intressant för nya generationer. Det finns andra och bättre sätt att vara kyrka på men åtminstone tre argument kan jag inte gå förbi. De håller mig kvar inom Svenska kyrkan, inte alltid till min glädje.

För det första finns i Svenska kyrkan sådana som vill följa Jesus också i sin vardag, som vill leva ett eukaristiskt liv. Där hittar vi den andliga makten.

För det andra har Svenska kyrkan sedan århundraden tillbaka en kallelse från Gud att räcka evangelium till folket. Folket har också till dels en sådan förväntan. Det gäller för Svenska kyrkan och särskilt för dess biskopar att återupptäcka uppdraget.

För det tredje ska vi aldrig glömma att missionen är Guds. Ingenting är omöjligt för Gud. Vi får vara dem som profeterar, men Gud är den som sänder Anden och ger liv åt det döda.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Finner det betänkligt att du skriver att Gud sänder Anden. Det är förvisso sant men i en tid då begreppet Gud brukas slarvigt bör det klargöras att Kristus sänder Anden och att denne utgår av Fadern och Sonen. Det finns en risk att talet om Gud skymmer treenigheten, och därmed åstadkommer en ensidighet i tanken. / Magnus Olsson

Anders Göranzon sa...

Håkan, broder! Kristina och jag sitter i Pietermaritzburg i Sydafrika och läser Din bloggpost. Vi blir mycket glada. Vi var ju tills nyligen båda med i Växjö stifts internationella råd. Där hade jag bland annat ansvar för Missionsakademin. Senaste seminariet hade vi i Kalmar förra våren. Få kom men ärendet var viktigt. Jonas Lönnh vet mer om det hela. Eller Ann-Kristin Roxberg, som är rådets ordförande.
Kristina hänvisar också till det omfattande arbete som ägde rum inom projektet "Guds Mission i Växjö stift". Kristina var projektansvarig under projektets senare del. Det hela resulterade i en skrift, som heter: "En projektrapport. Guds mission i Växjö stift". Den ska finnas i alla stiftets församlingar. Guds rika välsignelse i arbetet! Ner med konventikelplakaten!

Anonym sa...

Jag förstår inte varför det behövs en arbetsgrupp som skall arbeta fram riktlinjer för att börja missionera. Gör som Jesus och apostlarna: predika evangeliet om Jesus Kristus till omvändels och tro.
"Predika ordet, träd fram i tid och otid, besraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning." 2 Tim. 4:2

Eric Malm