tisdag, oktober 29, 2019

Rune Imberg påkragad

Nu har jag haft en rejäl bloggpaus. Det har faktiskt varit ganska skönt om ni ursäktar. Men  nu känner jag att det kan bli en del åtminstone året ut.

Jag hade bestämt mig för att dra ner bloggandet bland annat av det skälet att jag tröttnat på att kritisera Svenska kyrkan. Den kritiserar numera sig själv. Men så kom domen som gav tillbaka Rune Imberg ämbetet och det ger onekligen nya tankar. Jag utgår från att mina läsare känner till att Imberg inte kan erkänna biskop Susanne Rappman som sin andlige ledare. Rappman ville inte göra någon affär utav det utan avskrev ärendet. Men domkapitlet i Göteborg som numera är känt för att jaga "kvinnoprästmotståndare" vill göra sak av det hela och avkragade Imberg, Ett beslut som Överklagandenämnden upphävt. Nämnden säger bland annat 

1. att det är dags att "föra en fri och öppen debatt". Det är då verkligen på tiden. Det har varit en tidsfråga innan ämbetsfrågan kommer upp igen. och även om det inte lär bli några förändringar kanske, kanske det kunde leda till att insikten att det faktiskt existerar en annan syn än den staten har bestämt. Det var en stor olycka när staten avskaffade det hierarkiska ämbetet och i stället införde folkviljan som högsta instans.

2. att "principerna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen också gäller kyrkan". Det kan tyckas som en självklarhet, men ändå inte riktigt eftersom det i meningen efter sägs att det "måste finnas gränser". Det har varit en mycket märklig sak att de som har en annan syn än staten kunde hamna utanför denna gräns. Så är det fortfarande, men kanske, kanske kommer saken upp till diskussion igen.

3. att Imberg "uttrycker åsikter som är problematiska". Att de är problematiska beror ju på Svenska kyrkans ställningstagande!

4. att "begreppet andligt ledarskap är dock problematiskt eftersom det kan uppfattas på olika sätt". Så talar juristen. Teologen skulle ha uttryckt sig annorlunda.

5. att "Imberg uttrycker åsikter som inte är förenliga med Svenska kyrkans nu gällande ordning på det sätt som skett medför dock inte att han kan anses ha brutit mot sina vigningslöften". Jamen det var väl bra. Men tydligen hade domkapitlet i Göteborg gjort en annan bedömning. 

6. att Imbergs önskan att "få till stånd en dialog med biskopen och stiftet om Svenska kyrkans relation till präster som inte bejakar präst- och biskopsvigda kvinnor, kan inte lämnas utan avseende". Betyder det att det är dags att ta upp frågan. Gör det då gärna i ett ekumeniskt perspektiv.

7. att det på grund av p 7 inte kan sägas att Imberg "kommer att vara illojal" mot Svenska kyrkans nu gällande ordning.

Det borde bli något slag av fortsättning på det här beslutet.

Är jag helt fel ute om jag drar slutsatsen att jag nu kan bli upptagen i Missionsprovinsen utan att för den skull behöva betraktas som illojal? Imberg betraktas inte som illojal trots att han ingår i Missionsprovinsens prästkollegium. Det tycker jag är bra. Kan man vara med bland frimurarna kan man väl vara med i Missionsprovinsen tycker jag. Enkelt.